Lớp học Illustrator (AI) cơ bản tới nâng cao cung cấp cho bạn cách sử dụng phần mềm thiết kế để tạo ra các sản phẩm truyền thông. Đây là khóa học thiết kế giúp ta tự làm logo, infographic, layout, flat design.